Shopping cart imageShopping Cart (0) Items

Science & Nature > Chemistry

Elektrokemija Eugene G. Rochow
Books with a 0 star rating(0)
$9.99
Size: 8.5" x 11"
Binding: Perfect Bound
ISBN: 9781633181991
Rochowova monografija je uvod v elektrokemijo, namreč v reakcije, ki prenesejo elektrone (oksidacije, redukcije in jedrsko sevanje), in naprave, ki shranijo elektriko (baterije in akumulatorji). Čeprav jo je napisal pred petdesetimi leti, je tema dandanes še aktualnejša, saj je skrajni čas, da presedlamo s kurjenja organskih snovi (premoga, nafte) na ekološko prijaznejše vire kot so sončna, kinetična (veter, plima) in geotermalna energija. Pri teh pa potrebujemo ekonomičnejše akumulatorje. Celo jedrska energija je dandanes slabo izkoriščena: vso energijo najprej pretvorimo v toploto in jo nato speljemo skozi običajni toplotni stroj. Kakšna škoda, kajti jedrska energija je prosta energija ...
Lighton and Lightan Particles Are the Interconnection of Universal Energy: The Interconnectivity of Micro-Subatomic Electromagnetism to Universal Gravity Daniel R. Gowen, MBA
Books with a 0 star rating(0)
$100.00
Size: 8.5" x 11"
Binding: Perfect Bound
ISBN: 9781648582714
Greetings, I hope everyone enjoys my Published Theory “Lighton and Lightan Particles Are the Interconnection of Universal Energy.” I’m thankful for my August 3, 2019 spark of insightful thinking, which helped me shine a “lighton” the solutions for Universal Energy Particle Transfer. I hope Libraries maintain a copy, so students, professors, researchers, and everyday learners can enjoy my insightful interpretations of the natural environment, and to also help the advancement of Science and Humanity. I’m thankful to have been able to contribute important knowledge of how the Universe functions, and for our survival into the Universe. I’ve been assured by many Scientists in the News reporti ...
Osnove kemijske termodinamike Leonard K. Nash
Books with a 0 star rating(0)
$14.99
Size: 8.5" x 11"
Binding: Perfect Bound
ISBN: 9781633181335
To je slovenski prevod Nashevega učbenika. Knjiga obravnava, kako lahko samo iz toplotnih podatkov izračunamo ravnotežje kemične reakcije. Obrazložitev poudari stvarno stran termodinamike v nasprotju s cisto matematičnimi vidiki. Izračuni so omejeni na prgišče osnovnih integralov, ki so vsi pojasnjeni v dodatku. Uvod utemelji pojme temperature, toplote, dela, povratnosti in prostorninskega dela. Prvi zakon termodinamike razišče s pomočjo energije, entalpije, termokemije in Hessovega zakona, toplotne kapacitete, Kirchhoffovih enačb in adiabatnih pretvorb. Razlaga drugega zakona termodinamike zaobjame Carnotov krožni postopek, pojem entropije in presojo sprememb entropije. Pomembnost termo ...
Osnove statisticne termodinamike Leonard K. Nash
Books with a 0 star rating(0)
$14.99
Size: 8.5" x 11"
Binding: Perfect Bound
ISBN: 9781633188587
Knjiga je slovenski prevod Nashevega učbenika. Ta jedrnata, osnovna obravnava statistične termodinamike pojasni načine, kako atomsko-molekulski vidik odkrije nove vpoglede in dejavnike, ki delujejo v svetu makroskopske termodinamike. Začne z razmislekom nekaj enostavnih mikrokanoničnih ansamblov in nadaljuje z Boltzmannovim porazdelitvenim zakonom ter sistematično raziskavo pravilnega oblikovanja, izračuna in uporabe statistične vsote. Pojma ravnotežja in entropije tako pridobita nov pomen in bralci odkrijejo, kako lahko termodinamične kolicine izračunamo s spektroskopskimi podatki. Ta monografija zajema skoraj vse oblike statistične mehanike, ki jih navadno najdemo v univerzitetnih učb ...
The Golden Book of Chemistry Robert Brent
Books with a 0 star rating(0)
$24.99
Size: 8.25" x 11"
Binding: Perfect Bound
The Golden Book of Chemistry Experiments is a chemistry book published in the 1960s that was intended to explain how one could set up a home chemistry lab and conduct simple experiments. For the aspiring chemist who can adhere to safety precautions, this remains one of the best do-it-yourself chemistry books around. It’s an excellent chemistry reference and knowledge resource to add to your personal library.