Shopping cart imageShopping Cart (0) Items

Religion

Page: 1 of 313 << < 1 2 3 4 5 > >>

நரகம் தவிர்க்க மறுபடியும் பிறப்பது எவ்வாறு Dag Heward-Mills
Books with a 0 star rating(0)
$10.00
Size: 5.5" x 8.5"
Binding: Perfect Bound
இயேசு கிறிஸ்துவின் வாயிலாக உண்டாகும் இரட்சிப்பை புரிந்துக்கொள்ள இப்புத்தகம் இறுதி வழிகாட்டியாக உள்ளது. இத்தலைச்சிறந்த புத்தகத்தில் இயேசு உங்களை எவ்வளவு அதிகமாக நேசிக்கிறார், எவ்வாறு நீங்கள் மீண்டும் பிறக்க இயலும், எவ்வாறு நீங்கள் நரகத்திற்கு செல்வதை தவிர்க்க முடியும் மற்றும் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் புதிய சிருஷ்டியாக இருப்பதின் பொருள் என்ன என்பதை நன்கு புரிந்துக்கொள்வீர்கள். யாவருக்கேனும் இப்புத்தகத்தை அருளலாம், அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தின் மூலமாக உண்டாகும் இரட்சிப்பின் பொருளை எளிதாக விளங்கிக்கொள்வார்கள்.
"AND NOW FOR SOMETHING COMPLETELY DIFFERENT" : A Study of the Book of Hebrews Matthew Martin
Books with a 0 star rating(0)
$14.99
Size: 6" x 9"
Binding: Perfect Bound
A verse-by-verse in-depth consideration of one of the most important books of the Bible. The book of Hebrews is often under-studied because many Bible readers are unfamiliar with its purpose. This commentary expands on the narratives and arguments of its original inspired author, in order to walk the reader through the epistle, step-by-step. Thus the book will: (1) show the purpose, functions and limitations of the Old Law (2) explain the greatness of Christianity in contrast to the Israelite Covenant (3) offer encouragement to Christians who may be (as the original readers were) considering abandoning Christ for an "easier" (temporary) life.
"Completed in Christ" Pauline Francis
Books with a 0 star rating(0)
$9.99
Size: 8.5" x 11"
Binding: Perfect Bound
ISBN: 9781633182905
The topic of this resource: “Completed in Christ” is not a prescription for “how to be”. Rather it is an admonishment that sometimes we are not. We are incomplete in many basic ways – James declares in chapter 1:4 (AMP) “But let endurance and steadfastness and patience have full play and do a thorough work, so that you may be [people] perfectly and fully developed [with no defects], lacking in nothing.” While “The Body” of Christ “is complete” - we as individuals may occasionally find ourselves in a state of incompletion. The question then begs: “Where do we stand in Him?”
"Daddy's Daughters" The Importance of Father-Daughter Relationships Cynthia Hicks Johnson
Books with a 0 star rating(0)
$10.00
Size: 6" x 9"
Binding: Perfect Bound
ISBN: 9781642549423
The training a daughter receives from her father can set the course for her life. This book looks at how vital the father-daughter relationship is in shaping a woman of God. This book also looks at how important it is for daughters to have healthy relationships with God, our heavenly Father. Daddy’s Daughters goes on to look at the word love and how important love is to a woman. Daddy’s Daughters then ventures into the importance of having a healthy father-daughter relationship with our biological fathers and spiritual fathers. Lastly, this book offers "To Our Daughters," a letter from a father to his daughters.
"Don't waste the anointing" Pauline Francis
Books with a 0 star rating(0)
$9.99
Size: 8.5" x 11"
Binding: Perfect Bound
ISBN: 9781633182899
The topic “Don’t waste the anointing” in and of itself serves as a ‘warning call’ – a type of ‘alarm’. The watchman standeth upon the tower. There are two types of ‘watchmen’ herein – the first being “the church” corporately, the second ‘The Holy Ghost’ within you: the watchman of your soul. The church sounds the alarm both to the world and o the brethren therein. We need to be continually climbing the tower and getting ready to fly or we will be left behind. This is not the time for corporate watchmen which parallel those in Isaiah 56:10-11. This is the time for corporate watchmen who will both do according to the dictates of Ezekiel 33:3 (“If when he seeth the sword come upon the land, ...
"Fight the Good Fight" A Prayer Guide for Youth Maria Cardona Mendez
Books with a 0 star rating(0)
$10.00
Size: 5.25" x 8"
Binding: Perfect Bound
ISBN: 9781684187317
Are you ready to "Fight the Good Fight?" If you are, then this book is for you. In it you will find five simple steps to begin praying. You will learn to Worship God and pray for you and others. Prayer fills our emptiness, brings solutions to our problems, changes our world and our families, takes us out of the depths of despair, to the shining and glorious light of our Lord Jesus Christ. All battles are won through prayer!
"For Our Profit and Learning" (1 Nephi 19:23) - Discussions applicable to man’s eternal salvation based on principles taught by the Book of Mormon and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Mark A. Tefteller
Books with a 0 star rating(0)
$10.00
Size: 6" x 9"
Binding: Perfect Bound
Many people have heard of the Book of Mormon but have never read its pages. If you haven’t read it, I urge to go get a copy & read it. This Book shows the many saving principles as taught in the Book of Mormon and their application to the many relevant topics and issues facing our families, communities and societies today. I believe the Book of Mormon to be God’s greatest tangible gift to the world because it is the most clear, loyal and bold witness to God’s greatest gift- His Son, the Lord Jesus Christ- the Light and the Life of the World- the Lamb of God who takes away the sins of the world and heals the broken hearted. This book will assist anyone in coming to know of those pr ...
"I Am" Wealth Devona Ransom
Books with a 0 star rating(0)
$9.99
Size: 5.5" x 8.5"
Binding: Spiral Bound
The word of God tells us that faith is the confidence of things hoped for and the evidence of things unseen. So faith is a confidence of what we want and hope for, even though it can’t be immediately be seen. The Word also tells us the power of life and death is in our tongue. So when we speak of things that give life and they are things we hope for, we begin to operate in a realm of faith. Once we keep speaking what we are hoping for, the things we are speaking about can be brought into existence because of the power that we hold in our tongue through Christ Jesus. Faith-filled confession is an important tool to utilize to build up a fireproof faith. My hope is that you will utilize ...
"Mom Minus 1" A Mother's Journey Through Life After Losing Her Daughter to Cancer by Amber L. Chandler
Books with a 0 star rating(1)
$4.99
Size: 6" x 9"
Binding: Perfect Bound
ISBN: 9781620308899
Kayla Jones was a beautiful, young, 17-year-old, girl who was well known for her strong willed personality and her gorgeous red hair. Approaching her senior year of high school, she had the world in the palm of her hands. She highly anticipated turning 18 on Christmas Eve of 2010. Achieving complete independence for herself was her ultimate goal in life. However, on July 3, 2010, Kayla’s world turned completely upside down when she was diagnosed with acute myeloid leukemia (AML). After a horrific 81 day battle with cancer, she passed away on September 22, 2010. She left behind a heartbroken mother and two younger sisters who admired and looked up to her as their hero. Kayla’s m ...
"SATAN...NOT TODAY!" PROPHETESS JUDY MADISON
Books with a 5 star rating(2)
$14.99
Size: 8.5" x 11"
Binding: Perfect Bound
ISBN: 9781645503569
BE EMPOWERED WITH THESE WAREFARE PRAYERS AND DECLARATIONS IGNITED WITH THE FIRE OF GOD TO CATAPULT YOU TO HIGHER LEVELS IN GLORY! YOU HAVE 365 DAYS OF WARFARE PRAYERS AND DECREES COVERING YOUR MIND/BODY/HEALTH/FINANCES & PROSPERITY/MINISTRY & ANOINTINGS/KINGDOM MARRIAGE/CHILDREN & GRANDCHILDREN/DREAMS & VISIONS/DESTINY! THERE IS A SPECIAL SECTION FOR APOSTLES, PROPHETS AND PASTORS NEEDING THE ESTABLISHMENT OF A POWERFUL, FINANCIALLY AND SPIRITUALLY SECURE WORSHIP CENTER! THERE IS A SPECIAL SECTION TO LIST YOUR LOVE ONES IN PRAYER! YOU HAVE DECLARATIONS TO RELEASE INTO YOUR ATMOSPHERE DAILY! THIS BOOK IS A MUST FOR ANYONE WANTING TO ELEVATE TO HIGHER REALMS OF GLORY, WALKING FUL ...

Page: 1 of 313 << < 1 2 3 4 5 > >>