Shopping cart imageShopping Cart (0) Items

All books on page 506

Page: 506 of 518 << < 504 505 506 507 508 > >>

ಬಹಳ ಜನ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟರು Dag Heward-Mills
Books with a 0 star rating(0)
$20.00
Size: 5.5" x 8.5"
Binding: Perfect Bound
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇವರು ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ನಮ್ಮ ಜೀವೀತವು ಆತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸಗಳ ಮೇಲೆ ಆತನ ಕಣ್ಣು ಹೊಂದಿರುವನು. ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಓದುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಲೇಖಕನು ಹೇಳಿದ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಂತರ್ಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹೋಂದುವಿರಿ.
ಮಹತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ Dag Heward-Mills
Books with a 0 star rating(0)
$20.00
Size: 5.5" x 8.5"
Binding: Perfect Bound
ಈ ಮೂೕನತ ಕೃಯ, ಾ ಾ- ಪಾಡಗಳ, ಗುಣಪಸು, ಗಳ ಮತು ಅದುತಗಳ ಸಾಲಯವನು ಪೕಸುಾ. ಅೌಕ ಶಯ ಅೕಂಯ ಷಯ ಮತು ಅದರ ಕ ಅಥಾಗುವ ಅವಗಳನು ಅವನು ಸುಾ. ಈ ಪಸಕದ ಪಟಗಳ, ಮ ಸಾಲಯವನು ಶುಷ ಮತು ಾಾನಂದ ಅೌಕ ಜಗ ೕ ಎತುವದು ಎಂಬುದನು ೕವ ಕಂಡುೂಳ!
ಲಾಯಕೋಸ್:ದೀಕ್ಷೆ ಲಾಯಕೋಸ್:ದೀಕ್ಷೆ Dag Heward-Mills
Books with a 0 star rating(0)
$15.00
Size: 5.5" x 8.5"
Binding: Perfect Bound
ಗ್ರೀಕ್ ಪದವಾದ ಲಾಯಕೋಸ್ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವು “ಯಾವದೇ ಕುಶಲತೆಗಳಿಲ್ಲದಿರುವದು” ಎಂಬುದೇ. “ಕುಶಲತೆಗಳ ಕೊರತೆಯಿದ್ದ” ಜನರಿಂದ ಮಹಾನ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇತಿಹಾಸವು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಡ್ಯಾಗ್ ಹೇವರ್ಡ್-ಮಿಲ್ಸ್‍ರ ಈ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವಕರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ; ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವಕರೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಭಾರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಿರಿ.
ಶಾಪಗಳನ್ನು ಅಸ್ತಿರಗೊಳಿಸುವದು ಹೇಗೆ Dag Heward-Mills
Books with a 0 star rating(0)
$20.00
Size: 5.5" x 8.5"
Binding: Perfect Bound
ಡ್ಯಾಗ್ ಹೇವರ್ಡ್-ಮಿಲ್ಸ್ ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟವಾಗುವ “ವಿಶ್ವಾಸನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸನಿಷ್ಠೆರಹಿತತೆ” ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈತನು ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಚಾಪೆಲ್ ಇಂಟರನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪಕನಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಡ್ಯಾಗ್ ಹೇವರ್ಡ್-ಮಿಲ್ಸ್ ಅಂತರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುವಾರ್ತಿಕರಾಗಿದ್ದು, ಹೀಲಿಂಗ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೂಸಡ್ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ನಡೆಯುವ ಸಮಾವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೋಸ್ಕರ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ:
ಸೇವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೈತಿಕತೆಗಳು 2ನೇ ಆವೃತ್ತಿ Dag Heward-Mills
Books with a 0 star rating(0)
$15.00
Size: 5.5" x 8.5"
Binding: Perfect Bound
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ಡಗ್ ಹೇವರ್ಡ್-ಮಿಲ್ಸ್ ರವರು ಇಂದಿನ ಸೇವಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಜ-ಜೀವನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಣಕಾಸು, ರಾಜಕೀಯ, ಬಿನ್ನ ಲಿಂಗದವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆ, ಇಂಥ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕರೆಯನ್ನು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತ ನಾಯಕನಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತಪಾದ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶಿಫಾರಸುಮಾಡಲಾಗಿದೆ.ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯ
ಸೌಂದರ್ಯ, ಮೃಗ & ಸಭಾಪಾಲಕ Dag Heward-Mills
Books with a 0 star rating(0)
$20.00
Size: 5.5" x 8.5"
Binding: Perfect Bound
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪಾದ್ರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಪಾದ್ರಿಗಳ ಹೆಂಡತಿಯರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲಿದೆ! ನೀವು ಪಾದ್ರಿ ಅಥವಾ ಪಾದ್ರಿಯ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕವು ನಿಮಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ! ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಲು ನೀವು ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಈ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿ. ಈ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ, ಪಾದ್ರಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ವಹಿಸಿರುವ ನಿಗೂಡವಾದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಪುಟಗಳು ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಿ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಲಿ!
ಹಿಂಜಾರುವಿಕೆ ನಿಮ್ಮ Dag Heward-Mills
Books with a 0 star rating(0)
$15.00
Size: 5.5" x 8.5"
Binding: Perfect Bound
ಈ ಪಸಕದ, ಷ ಾ ಾ- ಎಚಯ ಧಯನು ಧಸುತ, ಮತು ಪಬ ಯನರು ಅದನು ಸಗ ಏ ಾಡೕಕು ಎಂದು ಸತಾ ೂೕಸುತ!
ಹೆಸರಿಸಿರಿ! ಕ್ಲೇಮು ಮಾಡಿರಿ! ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ! Dag Heward-Mills
Books with a 0 star rating(0)
$15.00
Size: 5.5" x 8.5"
Binding: Perfect Bound
ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಶಾರಿರೀಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಬಿಡುಗಡೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಪ್ರಮುಖ ಕೀಲಿಕೈಯನ್ನು ಲೇಖಕನನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ!
අතිවිශාල සභාව: ඔබගේ සභාව වර්ධනය කරගන්නා ආකාරය Dag Heward-Mills
Books with a 0 star rating(0)
$20.00
Size: 5.5" x 8.5"
Binding: Perfect Bound
නුඹ මහමාවත්වලටද වැටවල් දිගටද ගොස් මගේ ගෙය පිරෙන පිණිස මනුෂ්‍යයන්ට එන්ට බලකරපන්නැයි කීවේය.” ලූක් 14:23. දෙවියන්වහන්සේගේ හදවතෙහි පවතින ආශාව ලෝකය ගැළවීමට ගෙන ඒම සහ උන්වහන්සේගේ ගෘහය වන සභාව පිරී පැවතීමය! මෙම එළිදරව්ව පසුබිම් කොට ඝානාවේ එක් සුවිශාල සභාවන් අතරින් එක් සභාවක සභාපාලකතුමා වන බිෂොප් ඩැග් තුළින් “ද මෙගා චර්ච්” (අතිවිශාල සභාව) නමැති මෙම ග්‍රන්ථය බිහිවිය. ඔබගේ සිත ප්‍රබෝධමත් කරන්නාවූ මෙම ග්‍රන්ථය කියවීමෙන් අනතුරුව ඔබගේ සභාව සහ සේවය පෙර පරිදි නොපවතිනු ඇත. “ආචාර්ය ඩැග් හේවර්ඩ්-මිල්ස් ස්වාමිවූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ සහ ලෝකය එවැන්ජලිස්තකරණය කිරීමේ සේවයට කැපවී ඇත. දේව සේවයේ යෙදී සිටින සියලු දෙනා හට ඔහු ශ්‍රේෂ්ඨ නායකයකු හා පරමාදර්ශීයකු වේ. “චර්ච් ග්‍රෝව්ත් ඉන්ටර්නැෂනල්” හි අප ආචාර්ය ...

Page: 506 of 518 << < 504 505 506 507 508 > >>