Place Your Order Before November 30th To Get Your Books In Time For The Holidays!
Shopping cart imageShopping Cart (0) Items

All books on page 274

Page: 274 of 280 << < 272 273 274 275 276 > >>

பின்பற்றுதலின் கலை திறன் Dag Heward-Mills
Books with a 0 star rating(0)
$20.00
Size: 5.5" x 8.5"
Binding: Perfect Bound
தேவனை பின்பற்றுதல் நம் வாழ்க்கையில் உற்சாகத்தை அளிக்கக்கூடிய கண்டுபிடிப்பின் பயணமாகும். இதர மக்களை பின்பற்றி அவர்களை நகல் எடுப்பது இயேசு கிறிஸ்து பயிற்சியளிக்க தெரிந்தெடுத்த அவருடைய பூர்வீக கலை திறன் கோட்பாட்டின் முறையாகும். காலப்போக்கில் சோதித்தறியப்பட்ட பயிற்சியின் முறைகளுக்கு நாம் வெட்கி விலகிபோகாமல் பின்பற்றும் கலை திறனின் தாழ்மை மற்றும் அதின் அழகை புரிந்துக்கொள்ளும் வேளை இதுவாகவே உள்ளது. எவ்வாறு மற்றும் எப்படி சீராக பின்பற்ற வேண்டும் என்பதை இப்புத்தகத்தின் வாயிலாக அறிந்துக்கொள்வீர்கள். நம் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் பின்பற்றும் கலைதிறனை நேர்த்தியான இடத்தில் இந்த நவீன புத்தகத்தில் மிக்க அறிவுடன் டேக் ஹெவர்ட் மில்ஸ் அவர்கள் விளக்கியுள்ளார்.
ಅನುಸರಿಸುವ ಕ Dag Heward-Mills
Books with a 0 star rating(0)
$20.00
Size: 5.5" x 8.5"
Binding: Perfect Bound
ದೇವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವದು ಒಂದು ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಅನಾವರಣದ ಪಯಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವದು ಮತ್ತು ಅನುಕರಣ ಮಾಡುವದು ಪುರಾತನ ಕಲಿಕಾ ಕಲೆಗಳಾಗಿದ್ದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಾನು ನೀಡುವ ತರಬೇತಿಗೆ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಈ ಕಾಲಕಾಲದಿಂದಲೂ ಸಾಭಿತುಗೊಂಡಿರುವ ತರಬೇತಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿರುವದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುವದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ, ಅನುಸರಿಸುವ ಕಲೆಯ ಸುಂದರತೆ ಹಾಗೂ ದೀನತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಯಾರನ್ನು, ಏನನ್ನು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಡಗ್ ವೇವಾರ್ಡ್-ಮಿಲ್ಸ್‍ರ ಈ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕವು ಅನುಸರಿಸುವ ಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತೀಯ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಿರುವ ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ . . . . . . ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿರಿ! Dag Heward-Mills
Books with a 0 star rating(0)
$20.00
Size: 5.5" x 8.5"
Binding: Perfect Bound
“ನೀವು ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಅದೃಶ್ಯ ಜಗತ್ತು ನೈಜ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚವು ಅದೃಶ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೋಚರಿಸುವ ಶತ್ರುಗಳಿರುವಂತೆಯೇ, ನಿಮಗೂ ಅದೃಶ್ಯ ಶತ್ರುಗಳು ಸಹ ಇರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರು, ಅವನ ತಂತ್ರಗಳು, ಅವನ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ನೀವು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಬಹುದೇ? ಈ ಪುಸ್ತಕವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಶ್ಯದ ಶತ್ರುಗಳು ಯಾರು, ಅವರ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಮೂಲ, ಅವರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹೇಗೆ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಎಂದು ನೀವು ಕಲಿಯುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಶ್ಯ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಪುಸ್ತಕವು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ!”
ಬಹಳ ಜನ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟರು Dag Heward-Mills
Books with a 0 star rating(0)
$20.00
Size: 5.5" x 8.5"
Binding: Perfect Bound
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇವರು ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ನಮ್ಮ ಜೀವೀತವು ಆತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸಗಳ ಮೇಲೆ ಆತನ ಕಣ್ಣು ಹೊಂದಿರುವನು. ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಓದುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಲೇಖಕನು ಹೇಳಿದ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಂತರ್ಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹೋಂದುವಿರಿ.
ಮಹತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ Dag Heward-Mills
Books with a 0 star rating(0)
$20.00
Size: 5.5" x 8.5"
Binding: Perfect Bound
ಈ ಮೂೕನತ ಕೃಯ, ಾ ಾ- ಪಾಡಗಳ, ಗುಣಪಸು, ಗಳ ಮತು ಅದುತಗಳ ಸಾಲಯವನು ಪೕಸುಾ. ಅೌಕ ಶಯ ಅೕಂಯ ಷಯ ಮತು ಅದರ ಕ ಅಥಾಗುವ ಅವಗಳನು ಅವನು ಸುಾ. ಈ ಪಸಕದ ಪಟಗಳ, ಮ ಸಾಲಯವನು ಶುಷ ಮತು ಾಾನಂದ ಅೌಕ ಜಗ ೕ ಎತುವದು ಎಂಬುದನು ೕವ ಕಂಡುೂಳ!
ಶಾಪಗಳನ್ನು ಅಸ್ತಿರಗೊಳಿಸುವದು ಹೇಗೆ Dag Heward-Mills
Books with a 0 star rating(0)
$20.00
Size: 5.5" x 8.5"
Binding: Perfect Bound
ಡ್ಯಾಗ್ ಹೇವರ್ಡ್-ಮಿಲ್ಸ್ ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟವಾಗುವ “ವಿಶ್ವಾಸನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸನಿಷ್ಠೆರಹಿತತೆ” ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈತನು ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಚಾಪೆಲ್ ಇಂಟರನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪಕನಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಡ್ಯಾಗ್ ಹೇವರ್ಡ್-ಮಿಲ್ಸ್ ಅಂತರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುವಾರ್ತಿಕರಾಗಿದ್ದು, ಹೀಲಿಂಗ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೂಸಡ್ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ನಡೆಯುವ ಸಮಾವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೋಸ್ಕರ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ:
ಸರ್ಪದಂತೆ ಜಾಣರಾಗಿರುವುದು ಎಂದರೇನು? Dag Heward-Mills
Books with a 0 star rating(0)
$25.00
Size: 5.5" x 8.5"
Binding: Perfect Bound
ಸರ್ಪಗಳಂತೆ ಜಾಣರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಪಾರಿವಾಳಗಳಂತೆ ನಿಷ್ಕಪಟಿಗಳಾಗಿರಿ ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದನು. ಸರ್ಪಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಜಾಣ್ಮೆಯುಳ್ಳವುಗಳಾಗಿವೆಯೇ? ಯೇಸು ಏಕೆ ಅಂತಹ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು? ಡಗ್ ಹೆವಾರ್ಡ್-ಮಿಲ್ಸ್ ರವರ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ, ಗುಪ್ತವಾಗಿರುವ ಸರ್ಪದ ಜಾಣತನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿರಿ.
ಸೌಂದರ್ಯ, ಮೃಗ & ಸಭಾಪಾಲಕ Dag Heward-Mills
Books with a 0 star rating(0)
$20.00
Size: 5.5" x 8.5"
Binding: Perfect Bound
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪಾದ್ರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಪಾದ್ರಿಗಳ ಹೆಂಡತಿಯರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲಿದೆ! ನೀವು ಪಾದ್ರಿ ಅಥವಾ ಪಾದ್ರಿಯ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕವು ನಿಮಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ! ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಲು ನೀವು ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಈ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿ. ಈ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ, ಪಾದ್ರಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ವಹಿಸಿರುವ ನಿಗೂಡವಾದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಪುಟಗಳು ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಿ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಲಿ!
നിങ്ങളുടെ ഇടയ ശുശ്രൂഷയെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുക Dag Heward-Mills
Books with a 0 star rating(0)
$20.00
Size: 5.5" x 8.5"
Binding: Perfect Bound
ഇത് തീർച്ചയായും സ്വാഗതാർഹമായ ഒരു പുസ്തകമാണ്. എന്തുകൊണ്ട്, എങ്ങനെ ഇടയശുശ്രൂഷ ഫലപ്രദമാക്കാൻ ഒരു പാസ്റ്റർക്ക് സ്വയമായി സാധിക്കുവെന്ന് ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ ബിഷപ്പ് ഡാഗ് ഹെവാർഡ്-മിൽസ് വിശദമാക്കുന്നു.

Page: 274 of 280 << < 272 273 274 275 276 > >>