Shopping cart imageShopping Cart (0) Items

All books on page 2570

Page: 2570 of 2592 << < 2568 2569 2570 2571 2572 > >>

ಅನಗ್‍ಕಾಜೋ: ಎರಡನೇ ಆವೃತಿ ಬಲವಂತಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ! Dag Heward-Mills
Books with a 0 star rating(0)
$10.00
Size: 5.5" x 8.5"
Binding: Perfect Bound
ವಿರೋಧ, ನೆಪ, ಅನುಮಾನ, ಅಸಮಾಧಾನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಸುವಾರ್ತಾಬೋಧನೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತುಫಲಪ್ರದವಾಗಿಸುವ ಈ ಬಲವಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಡ್ಯಾಗ್ ಹೆವಾರ್ಡ್–ಮಿಲ್ಸ್ ಅವರ ಈ ಪುಸ್ತಕವು ನೀವು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮಗಳ ವಿಜೇತರಾಗಬಹುದು.
ಅನುಸರಿಸುವ ಕ Dag Heward-Mills
Books with a 0 star rating(0)
$20.00
Size: 5.5" x 8.5"
Binding: Perfect Bound
ದೇವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವದು ಒಂದು ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಅನಾವರಣದ ಪಯಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವದು ಮತ್ತು ಅನುಕರಣ ಮಾಡುವದು ಪುರಾತನ ಕಲಿಕಾ ಕಲೆಗಳಾಗಿದ್ದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಾನು ನೀಡುವ ತರಬೇತಿಗೆ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಈ ಕಾಲಕಾಲದಿಂದಲೂ ಸಾಭಿತುಗೊಂಡಿರುವ ತರಬೇತಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿರುವದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುವದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ, ಅನುಸರಿಸುವ ಕಲೆಯ ಸುಂದರತೆ ಹಾಗೂ ದೀನತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಯಾರನ್ನು, ಏನನ್ನು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಡಗ್ ವೇವಾರ್ಡ್-ಮಿಲ್ಸ್‍ರ ಈ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕವು ಅನುಸರಿಸುವ ಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತೀಯ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ಮತ್ತು ಆತನ ಅಭಿಷೇಕ Dag Heward-Mills
Books with a 0 star rating(0)
$15.00
Size: 5.5" x 8.5"
Binding: Perfect Bound
ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕದ ನಿಧಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಭಿಷೇಕವು ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಅಭಿಷೇಕವು ದೇವ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ! ಅಭಿಷೇಕವು ದೇವ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಡ್ಯಾಗ್ ಹೇವರ್ಡ್ ಮಿಲ್ಸ್ ರವರ ಈ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಅದ್ಬುತವಾದ ಪುಸ್ತಕವು ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಹುಡುಕುವವರ ಹೃದಯವನ್ನು ಉಲ್ಲಾಸಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ Dag Heward-Mills
Books with a 0 star rating(0)
$15.00
Size: 5.5" x 8.5"
Binding: Perfect Bound
ಹೊಲಗಳು ಬಿಳಿಯಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಗಳ ಸುಗ್ಗಿಯು ಮಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಬೋಧಕರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಡ್ಯಾಗ್ ಹೆವಾರ್ಡ್-ಮಿಲ್ಸ್ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕವಾದ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕವು ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ತುರ್ತು ಕರೆಯಾಗಿದೆ.
ಆತ್ಮೀಕ ಅಪಾಯಗಳು Dag Heward-Mills
Books with a 0 star rating(0)
$15.00
Size: 5.5" x 8.5"
Binding: Perfect Bound
ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಸೇನಾಪತಿ Dag Heward-Mills
Books with a 0 star rating(0)
$40.00
Size: 5.5" x 8.5"
Binding: Perfect Bound
ಡ್ಯಾಗ್ ಹೇವರ್ಡ್-ಮಿಲ್ಸ್ ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟವಾಗುವ “ವಿಶ್ವಾಸನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸನಿಷ್ಠೆರಹಿತತೆ” ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈತನು ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಚಾಪೆಲ್ ಇಂಟರನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪಕನಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಡ್ಯಾಗ್ ಹೇವರ್ಡ್-ಮಿಲ್ಸ್ ಅಂತರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುವಾರ್ತಿಕರಾಗಿದ್ದು, ಹೀಲಿಂಗ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೂಸಡ್ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ನಡೆಯುವ ಸಮಾವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೋಸ್ಕರ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ:
ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಿರುವ ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ . . . . . . ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿರಿ! Dag Heward-Mills
Books with a 0 star rating(0)
$20.00
Size: 5.5" x 8.5"
Binding: Perfect Bound
“ನೀವು ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಅದೃಶ್ಯ ಜಗತ್ತು ನೈಜ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚವು ಅದೃಶ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೋಚರಿಸುವ ಶತ್ರುಗಳಿರುವಂತೆಯೇ, ನಿಮಗೂ ಅದೃಶ್ಯ ಶತ್ರುಗಳು ಸಹ ಇರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರು, ಅವನ ತಂತ್ರಗಳು, ಅವನ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ನೀವು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಬಹುದೇ? ಈ ಪುಸ್ತಕವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಶ್ಯದ ಶತ್ರುಗಳು ಯಾರು, ಅವರ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಮೂಲ, ಅವರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹೇಗೆ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಎಂದು ನೀವು ಕಲಿಯುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಶ್ಯ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಪುಸ್ತಕವು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ!”
ಕರ್ತನನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದೇ ಮಹತ್ವದ (ಶ್ರೇಷ್ಟ) ವಿಷಯ ನೀನು ಯಾಕೆ ದೇವ ಸೇವಕನಾಗಿರಬೇಕು Dag Heward-Mills
Books with a 0 star rating(0)
$16.00
Size: 5.5" x 8.5"
Binding: Perfect Bound
“ಕರ್ತನನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಎಂದು ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು; ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಎಂದು ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿರಲಾರಿರಿ. ಡ್ಯಾಗ್ ಹೆವಾರ್ಡ್-ಮಿಲ್ಸ್ ಅವರ ಈ ವಿಶೇಷ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನು ಯಾರು ಮತ್ತು ನೀವು ಕರ್ತನನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೇವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಕರ್ತನನ್ನು ಸೇವಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ಸೇವಿಸದವರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ! ಕರ್ತನನ್ನು ಸೇವಿಸುವವರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಎಣಿಸುವಂತಾಗಲಿ!”
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕೈಪಿ Dag Heward-Mills
Books with a 0 star rating(0)
$10.00
Size: 5.5" x 8.5"
Binding: Perfect Bound
ಕುರುಬನಾಗುವುದರ ಅರ್ಥವೇನು Dag Heward-Mills
Books with a 0 star rating(0)
$16.00
Size: 5.5" x 8.5"
Binding: Perfect Bound
ಡ್ಯಾಗ್ ಹೇವರ್ಡ್-ಮಿಲ್ಸ್ ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟವಾಗುವ “ವಿಶ್ವಾಸನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸನಿಷ್ಠೆರಹಿತತೆ” ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈತನು ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಚಾಪೆಲ್ ಇಂಟರನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪಕನಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಡ್ಯಾಗ್ ಹೇವರ್ಡ್-ಮಿಲ್ಸ್ ಅಂತರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುವಾರ್ತಿಕರಾಗಿದ್ದು, ಹೀಲಿಂಗ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೂಸಡ್ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ನಡೆಯುವ ಸಮಾವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೋಸ್ಕರ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ:

Page: 2570 of 2592 << < 2568 2569 2570 2571 2572 > >>