Shopping cart imageShopping Cart (0) Items

የተቀባው ሰው እና ቅባቱ

የተቀባው ሰው እና ቅባቱ cover image
የተቀባው ሰው እና ቅባቱ cover image የተቀባው ሰው እና ቅባቱ cover image የተቀባው ሰው እና ቅባቱ cover image
Click images to enlarge
by: Dag Heward-Mills
Books with a 0 star rating  (0)
Publication Date: February 12, 2019
Book Size: 5.5" x 8.5"
Pages: 113
Binding: Perfect Bound
$15.00

Usually prints within 3 - 5 business days
Book Synopsis
ેગ હવે વમરસ ઘણા પસુ તકોના લેખક છે. તેમાં સામેલ છે ે ઠ વેચાતું પસુ તક “વફાદારી અને બેવફાઈ.” તેઓ બે હ ર કરતા વધ ુ સા ં દાવયક મ ં ળીઓના સથાપક છે . તે મ ં ળીઓને લાઈટહાઉસચેપલ ઈ ટરનેશલ કહે છે.
ેગહવે વમરસ, તરા યસવુાવત ક,વવ ભરમાં ઈ ટરનેશનલ ડહલલંગ સે એ કો ફર સીસમાં સેવા આપે છે. વધુમાડહવતમાટેમલુાકાતકરોઃwww.daghewardmills.org
Customer Comments
Be the first to write a comment and rate this book
Other Books By This Author