Shopping cart imageShopping Cart (0) Items

Ճանաչեք ձեր աներևույթ թշնամիներին …

Ճանաչեք ձեր աներևույթ թշնամիներին … cover image
Ճանաչեք ձեր աներևույթ թշնամիներին … cover image
Click images to enlarge
by: Dag Heward-Mills
Books with a 0 star rating  (0)
Publication Date: October 15, 2020
Book Size: 5.5" x 8.5"
Pages: 235
Binding: Perfect Bound
Color: Black and White
$12.03

Usually ships within 5 - 10 business days
Book Synopsis
Մինչ դուք անցնում եք կյանքի ճանապարհը, կհայտնաբերեք, որ անտեսանելի աշխարհը իրական աշխարհն է, իսկ այս ֆիզիկական աշխարհը դրսևորում է միայն որոշ բաներ անտեսանելի աշխարհից։ Ճիշտ այնպես, ինչպես դուք ունեք տեսանելի թշնամիներ, նույն կերպ ունեք նաև աներևույթ թշնամիներ: Կարո՞ղ եք պայքարել ձեր թշնամու դեմ՝ առանց ճանաչելու նրան, նրա ռազմավարությունները, ոճը և զենքերը։
Այս գիրքը կարևոր գործիք է ձեր կյանքի ճանապարհի համար։ Այս գրքում դուք կսովորեք, թե ովքեր են ձեր աներևույթ թշնամիները, նրանց գոյության արմատը, նրանց հատկանիշները և թե ինչպես հաղթել նրանց դեմ պայքարում։

Թող այս թանկարժեք գիրքը օգնի ձեզ հաղթահարե՛լ ձեր աներևույթ թշնամիներին։
Customer Comments
Be the first to write a comment and rate this book
Other Books By This Author