Shopping cart imageShopping Cart (0) Items

ಜಯದ ರಹಸ್ಯಗಳು

 ಜಯದ ರಹಸ್ಯಗಳು cover image
 ಜಯದ ರಹಸ್ಯಗಳು cover image  ಜಯದ ರಹಸ್ಯಗಳು cover image  ಜಯದ ರಹಸ್ಯಗಳು cover image
Click images to enlarge
by: Dag Heward-Mills
Books with a 0 star rating  (0)
Publication Date: December 17, 2020
Book Size: 5.5" x 8.5"
Pages: 178
Binding: Perfect Bound
Color: Black and White
$20.00

Usually ships within 5 - 10 business days
Book Synopsis
ಜೀವಿತವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಆತನ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನವು ದೇವರ ರಹಸ್ಯವಾಗಿದ್ದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರ ರಹಸ್ಯವೇ ದೇವರ ಜ್ಞಾನವಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಹಾಗೂ ಘನತೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಕಟನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಜಯವನ್ನು ತರಲಿ! ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಜಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡಲಿ.
Customer Comments
Be the first to write a comment and rate this book
Other Books By This Author