Shopping cart imageShopping Cart (0) Items

Օծության քաղցր ազդեցությունները

Օծության քաղցր ազդեցությունները cover image
Օծության քաղցր ազդեցությունները cover image Օծության քաղցր ազդեցությունները cover image Օծության քաղցր ազդեցությունները cover image
Click images to enlarge
by: Dag Heward-Mills
Books with a 0 star rating  (0)
Publication Date: October 19, 2020
Book Size: 5.5" x 8.5"
Pages: 128
Binding: Perfect Bound
Color: Black and White
$8.83

Usually ships within 5 - 10 business days
Book Synopsis
Որպես քրիստոնյայի, ձեր կյանքի վրա ամենամեծ և ամենաքաղցր ազդեցությունը պետք է լինի Սուրբ Հոգին: Այս գիրքը ձեզ հնարավորություն է տալիս հասկանալու, թե ձեր բնավորությունը, ձեր խիղճը, ձեր ստեղծարարությունը և նույնիսկ սուրբ լինելու ունակությունն ինչպես են կրում Սուրբ Հոգու ներգործությունը:
Դագ Հյուարդ-Միլզի այս ֆենոմենալ գրքի միջոցով դուք պետք է թույլ տաք, որ Սուրբ Հոգին ներգործի ձեր կյանքի վրա, ոգեշնչի և ընդմիշտ փոխի ձեր կյանքը
Customer Comments
Be the first to write a comment and rate this book
Other Books By This Author